Slēpošanas kalna “Lemberga hūte” trašu un pacēlāju lietošanas līguma noteikumi

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie SIA ”Olimpiskais centrs “Ventspils”” (turpmāk – Īpašnieks) Slēpošanas kalna “Lemberga hūte” trašu un pacēlāju lietošanas līguma noteikumi nosaka trases, pacēlāju un tai pieguļošās teritorijas (turpmāk – “Trase”) izmantošanas un lietošanas kārtību, kā arī tās lietotāja tiesības un pienākumus. Trasē ietilpst teritorija, kas ietver nobrauciena zonu un pacēlājus (skatīt zīmējumu, shēmu www.lembergahute.lv/lv Lietpratēju slēpošanas trase (1.p.), Iesācēju slēpošanas trase (2.p.), Snovparks ar tramplīniem (3.p.)), kas ir speciāli paredzēta lietošanai nobraucienam ar kalnu slēpēm un / vai sniega dēli.

1.2. Tiesiskās attiecības starp Trases lietotāju (turpmāk tekstā – “Lietotājs”) un Īpašnieku  nosaka šis līgums (turpmāk – „Līgums”). Šis Līgums tiek noslēgts ar brīdi, kad persona iegādājas pacēlāja karti - biļeti  vai citādi likumīgā ceļā iegūst Īpašnieka atļauju vai apstiprinājumu lietot Trasi (turpmāk tekstā – ''Biļete'').

1.3. Īpašnieks dod atļauju Lietotājam izmantot Trasi tikai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

1.4. Trasi drīkst izmantot tikai tās personas, kuras ir iegādājušās Biļeti. Personai, kas nav saņēmusi Īpašnieka atļauju izmantot Trasi vai kurai nav Biļetes, nav tiesību izmantot Trasi.

1.5. Šie noteikumi nav atzīstami par Īpašnieka oferti (priekšlikumu slēgt līgumu). Personas darbība Biļetes iegādei no Īpašnieka vai tā pilnvarotās personas ir atzīstama par oferti noslēgt Līgumu uz šiem noteikumiem. Savukārt īpašnieka vai tā pilnvarotās personas Biļetes izsniegšana personai ir atzīstama par akceptu (piekrišanu slēgt līgumu). Īpašniekam vai tā pilnvarotai personai nav pienākums pieņemt izteikto oferti. Šie noteikumi ne arī citi apstākļi nevar tikt atzīti par galvojumu vai apliecinājumu, ka personas izteiktā oferte tiks noteikti akceptēta.

1.6. Šajā Līgumā noteiktie Lietotāja pienākumi un Īpašnieka tiesības ir saistoši un attiecas arī uz tām personām, kas faktiski lieto Trasi bez Biļetes vai pirms Biļetes iegādes vai arī pēc tās termiņa beigām. Trases lietošana ir atzīstama par to, ka persona ir pieņēmusi šī Līguma noteikumus un atzinusi tos par saistošiem.

1.7. Tiesības lietot Trasi ir fiziskai personai, kas ir sasniegusi vismaz 12 gadu vecumu. Nepilngadīgie līdz 12 gadu vecumam drīkst izmantot Trasi tikai pilngadīgu personu tiešā uzraudzībā.

1.8. Aizsargķiveru lietošana ir obligāta personām līdz 12 gadu vecumam un tramplīnu vai citu izvietotu snovparka elementu izmantošanas gadījumā.

1.9. Trasē ir aizliegta suņu un citu dzīvnieku uzturēšanās, neatkarīgi no tā, vai tie atrodas saitē un vai tiem ir uzpurņi.

 

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

2.1. Ar brīdi, kad fiziska persona iegādājas Biļeti, tā ir uzskatāma par “Lietotāju” šā Līguma izpratnē un tai ir saistošs šis Līgums un no tā izrietošās saistības.

2.2. Lietotājam ir tiesības izmantot Trasi tikai šī Līguma darbības laikā.

2.3. Līguma termiņš beidzas, un līdz ar to tiesības izmantot Trasi, ja izbeidzas Biļetē norādītais laiks vai, ja ir izmantots viss Biļetē atļauto nobraucienu skaits.

2.4. Līguma termiņš beidzas, un līdz ar to tiesības izmantot Trasi, ja tiek anulēta personas Biļete šī Līguma noteikumu neievērošanas dēļ.

 

3. INVENTĀRS

3.1. Šis Līgums dod tiesības Lietotājam izmantot Trasi nobraucienam no kalna ar kalnu slēpošanas slēpēm un sniega dēli, kuri ir aprīkoti ar visām citām detaļām un priekšmetiem (kā, piemēram, stiprinājumi, zābaki, slēpju nūjas u.c.) (turpmāk – “Inventārs”), atbilstoši tam norādītajās vietās.

3.2. Trasē ir atļauts izmantot tikai tehniskā kārtībā esošu Inventāru, lai nepastāvētu risks tā bojājuma dēļ Lietotājam savainot sevi vai citus Lietotājus. Lietotājam ir jāpārliecinās par sava Inventāra tehniskā stāvokļa atbilstību pirms katra nobrauciena. Ja Lietotājam ir šaubas vai nav informācijas par sava Inventāra tehnisko stāvokli, tad viņam ir jāvēršas pēc konsultācijas pie speciālistiem Trases Inventāra nomas punktā.

3.3. Šī Līguma noteikumi ir saistoši visiem Lietotājiem, neatkarīgi no tā, vai viņi izmanto savu Inventāru vai izīrēto no Īpašnieka vai trešās personas.

3.4. Trasē aizliegts izmantot ragaviņas, plēves, distanču slēpes u.tml., kā arī citu inventāru, izņemot to, kas ir minēts Līguma 3.1.punktā.

 

4. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

4.1. Lietotājam ir tiesības izmantot nobraucienam ar kalnu slēpēm vai sniega dēli tikai to kalna nogāzes daļu, kas ir attiecīgi iezīmēta un/vai norobežota no pacēlāja (turpmāk – “Trases nobrauciena zona”).

4.2. Lietotājam ir pienākums ievērot šī Līguma noteikumus, zīmes un norādījumus Trasē, kas saistīti ar Trasi, tās lietošanu un Inventāru. Tāpat Lietotājam ir pienākums ievērot Īpašnieka darbinieku, kas ir attiecīgi apģērbti vai citādi atzīmēti ar attiecīgu atšķirības zīmi (turpmāk – “Trases personāls”), prasības vai norādījumus par Trasi, tās lietošanu un Inventāru.

4.3. Lietotājiem aizliegts lietot Trasi alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā.

4.4. Lietotājam ir aizliegts staigāt ar kājām pa nobrauciena zonu un pacēlāja darbības zonā, izņemot, lai pārliecinātos par trases seguma kopējo stāvokli un lietotāju plūsmu. Lietotāja atrašanās nobrauciena zonā ar augstākminēto mērķi nevar būt ilgāka par 5 minūtēm, Lietotājam, iepazīstoties ar trases seguma kopējo stāvokli un lietotāju plūsmu ir jāpārvietojas pa nobrauciena zonas malu un tas nedrīkst atrasties uz pacēlāja ceļa, tam jābūt īpaši piesardzīgam. Staigājot kājām pa nobrauciena zonu, Lietotājs pats uzņemas atbildību par savu drošību, kā arī uzņemas atbildību par trešajām personām nodarīto kaitējumu.

4.5. Gadījumos, kad Lietotājs ir spiests pārvietoties ar kājām pa trases nobrauciena zonu, lai paņemtu nokritušu inventāra priekšmetu (piemēram, slēpi, kas aizslīdējusi pa trasi kritiena dēļ) vai citos izņēmuma gadījumos, Lietotājam šī pārvietošanās ir jāveic, netraucējot pārējiem Lietotājiem, jābūt īpaši piesardzīgam. Staigājot kājām pa nobrauciena zonu, Lietotājs uzņemas atbildību par savu drošību, kā arī uzņemas atbildību par trešajām personām nodarīto kaitējumu.

4.6. Lietotājam ir aizliegts bez pamata stāvēt, sēdēt vai gulēt sniegā trases nobrauciena zonā arī ar tehniskā kārtībā esošu Inventāru.

4.7. Ja noticis incidents, kura dēļ Lietotājs uzskata, ka Īpašniekam vai trešai personai ir pienākums viņam kompensēt zaudējumus, Lietotājam ir pienākums nekavējoties ziņot par notikušo incidentu un piedalīties akta sastādīšanā par šo incidentu. Aktu sastāda trases atbildīgais darbinieks.

4.8. Ja noticis incidents, kura dēļ trešā persona (cits lietotājs) uzskata, ka Lietotājam var iestāties pienākums kompensēt zaudējumus, Lietotājam ir pienākums piedalīties akta sastādīšanā par šo incidentu, aktā norādīt savu viedokli par incidenta apstākļiem. Aktu sastāda trases atbildīgais darbinieks.

 

5.NOBRAUCIENA NOTEIKUMI

5.1. Lietotājam, kurš vēlas uzsākt braukšanu, ir jāpievērš uzmanība Trasei, lai pārliecinātos, ka ar braukšanas uzsākšanu viņš neapdraud sevi un pārējos Lietotājus.

5.2. Lai arī Trases sniega seguma kvalitāte tiek uzraudzīta, ne vienmēr ir iespējams operatīvi konstatēt seguma kvalitātes izmaiņas visos Trases posmos. Tāpēc pirms katra nobrauciena uzsākšanas, Lietotājam ir pienākums novērtēt Trases konkrētā posma sniega seguma kvalitāti un stāvokli, kā arī citu personu atrašanos nobrauciena zonā, lai varētu veikt drošu nobraucienu, atbilstoši viņa iemaņām. Lietotājs drīkst uzsākt nobraucienu tikai pēc tam, kad viņš ir pārliecinājies par Trases atbilstību drošam nobraucienam.

5.3. Konstatējot Trases sniega seguma neatbilstību vai citus apstākļus, kas var apdraudēt Trases lietotājus, Lietotājam par to nekavējoties ir jāinformē Trases personāls.

5.4. Lietotājs ir atbildīgs, lai izvēlētais braukšanas ātrums un manevri nepārsniedz viņa meistarību un neapdraud citus Trases Lietotājus. Lietotājs, izvēloties braukšanas ātrumu un manevrus, ir atbildīgs par savu veselību un dzīvību.

5.5. Lietotājs drīkst apsteigt citu Lietotāju gan pa labo, gan kreiso pusi tikai ar noteikumu, ka Lietotājam, kuru apsteidz, tiek atstāta pietiekami liela trases platība manevru veikšanai.

5.6. Lietotājam ir pienākums ievērot distanci no priekšā braucošām personām un izvairīties no sadursmes ar priekšā braucošām personām. Lietotājs ir atbildīgs par sadursmi ar priekšā braucošu personu un šīs sadursmes radītajām sekām.

5.7. Nepārredzamās trases vietās Lietotājam ir atļauts pārvietoties ar tādu ātrumu, lai būtu iespējams izvairīties no sadursmes neatkarīgi no radušās situācijas.

5.8. Lietotājam aizliegts šķērsot nosacīto līniju, kas atdala pacēlāja ceļu no Trases nobrauciena zonas. Šī līnija ir vismaz 2m horizontālā attālumā no vertikāles, kas taisnā leņķī savienotu pacēlāja trosi ar pacēlāja ceļa horizontālo plakni.

5.8. Lietotājam ir pienākums sniegt palīdzību negadījumā cietušajām personām. Par jebkuru negadījumu Trasē Lietotājam nekavējoties jāziņo Trases personālam, kas, saņemot šādu informāciju, organizē pirmo medicīnisko palīdzību un nepieciešamības gadījumā izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.

 

6. PACĒLĒJA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

6.1. Pirms pacelšanās:

6.1.1. Lietotājam pie pacēlāja ir pienākums ievērot rindas kārtību. Ir aizliegts izmantot pacēlāju, apejot rindu.

6.1.2. Piekabināties un atkabināties no pacēlāja drīkst tikai tam paredzētajās vietās. Atkabināšanās pacelšanās laikā ir atļauta tikai pēc Trases personāla īpaša uzaicinājuma.

6.1.3. Lietotājam, kuram nav pieredzes pacēlāja lietošanā, ir pienākums par to informēt Trases personālu pie pacēlāja.

6.1.4. Lietotājam ir jāizvēlas pēc iespējas pieguļošāks un atbilstošs apģērbs, lai pacēlāja sastāvdaļas, kas ir paredzētas Lietotāja pārvietošanai uz kalna virsotni – āķis, tureklis, enkurs (turpmāk tekstā - “Tureklis/Enkurs”), atkabinoties neaizķeras aiz apģērba vai tā daļām (lencēm, šalles utml. ).

6.1.5. Ar tablešu tipa teleskopisko pacēlāja āķi drīkst pacelties vienlaicīgi tikai viena persona.

 

6.2. Uzsākot pacelšanos:

6.2.1. Lietotājam (slēpotājam) ir jānoņem nūju siksnas, un nūjas ir jātur ārējā rokā no pacēlāja.

6.2.2. Lietotājam ir jānostājas tieši blakus pacēlājam, bet ne tuvāk kā 0,5 m no tā, lai Lietotāju neskartu garām slīdošā pacēlāja Tureklis/Enkurs.

6.2.3. Lietotājam ir jāsatver ar brīvo roku Turekli/Enkuru, pievelkoties kustības virzienā. Kad kustība ir uzsākta, novietojiet to aiz muguras jostas vietas augstumā. Tablešu tipa teleskopisko āķi ir jāievieto starp kājām virs ceļgaliem.

6.3. Pacelšanās laikā:

6.3.1. Lietotājam jāvirza slēpes vai sniega dēlis pacelšanās ceļa virzienā.

6.3.2. Paceļoties ar pacēlāju, jābrauc taisni, neveicot griezienus, ievērojot pacelšanās ceļu.

6.4. Beidzot pacelšanos:

6.4.1. Pirms atāķēšanās Lietotājam ir jāpārliecinās, vai Tureklis/Enkurs nav aizķēries aiz apģērba vai Inventāra, lai Lietotājs nesavainotos, kā arī, lai netiktu bojāts Lietotāja apģērbs un Inventārs.

6.4.2. Lietotājam ir jāatvirzās no Turekļa/Enkura tikai tad, kad slēpes jau atrodas uz horizontālas virsmas.

6.4.3. Lietotājam ir nekavējoties jāatbrīvo atāķēšanās laukums tuvākās nogāzes virzienā, lai nākamais pacēlāja lietotājs nesavainotos ar atlaisto Turekli/Enkuru.

6.4.4. Atkabinoties no pacēlāja, Lietotājam ir aizliegts vilkt Turekli/Enkuru sāņus, vai veikt citas darbības, kas veicinātu pacēlāja troses noraušanos vai bojājumu.

6.4.5. Gadījumā, ja pacēlājs apdraud kādu Trases lietotāju, Lietotājam ir pienākums izslēgt pacēlāju nospiežot ''STOP'' pogu.

 

7. SLĒPOŠANAS UN SNOVOŠANAS INSTRUKTORU NOTEIKUMI

7.1. Slēpošanas un snovborda instruktora pakalpojumus atļauts sniegt tikai juridiskām vai fiziskām personām, kuras ir noslēgušas sadarbības līgumu ar SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” par instruktora pakalpojumiem trases apmeklētājiem slēpošanas un snovborda iemaņu apgūšanā.

7.2. Sadarbības līgumu var noslēgt jebkura juridiska vai fiziska persona, kurai ir spēkā esošs sertifikāts, kas apliecina tā kvalifikāciju atbilstoši International Ski Instructors Association 1.līmenim (vai augstākam) vai citai pielīdzināmai kvalifikācijai.

7.3. Slēpošanas un snovborda instruktoriem ir jāievēro visi sadarbības līguma un “Slēpošanas kalna “Lemberga hūte” trašu drošības dokuments” noteikumi un pienākumi.

7.4. Ja Īpašnieka darbinieks konstatē šajā punktā atrunāto instruktoru noteikumu neievērošanu, tam ir tiesības anulēt Lietotāja pacēlāja kartes darbību.

 

8. LIETOTĀJA ATBILDĪBA

8.1. Lietotājs ir atbildīgs par savas darbības rezultātā nodarīto kaitējumu un zaudējumiem.

8.2. Lietotājs ir atbildīgs par kaitējumu un zaudējumiem, kas nodarīti lietojot Trasi, neievērojot šī Līguma noteikumus, kā arī sakarā ar nepareizu pacēlāja lietošanu vai drošības noteikumu neievērošanu.

8.3. Ja Lietotājs neievēro šī Līguma būtiskās prasības, Trases personālam ir tiesības anulēt viņa Biļeti un aizliegt lietot Trasi.

8.4. Biļetes nozaudēšanas gadījumā Lietotājam nav tiesības to atjaunot.

8.5. Lietotājam nav tiesību prasīt Biļetes apmaiņu pret naudu, ja viņu vairs neapmierina Trases seguma stāvoklis vai laika apstākļi.

8.6. Īpašniekam ir tiesības liegt iespēju personai lietot Trasi, ja personai nav Biļetes vai ir beigusies tās darbība, tajā skaitā, Biļetes anulēšanas gadījumā. Īpašniekam ir tiesības šādas personas izraidīt no Trases.

 

9. ĪPAŠNIEKA ATBILDĪBA

9.1. Īpašnieks nodrošina drošu pakalpojumu atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem un atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības centra vadlīnijām par slēpošanas trasēm.

9.2. Īpašnieks neuzņemas atbildību par kaitējumu un zaudējumiem, kas radušies, Lietotājam pārkāpjot šī Līguma noteikumus, kā arī sakarā ar nepareizu pacēlāja lietošanu vai drošības noteikumu neievērošanu.

9.3. Īpašnieks neuzņemas atbildību par inventāra, transporta līdzekļu, citu personisko mantu bojājumu, zādzībām.

10. DATU APSTRĀDE

10.1. Lietotājs tiek informēts, ka Līguma izpildei Īpašniekam var būt nepieciešams apstrādāt personas datus. Personas dati tiks apstrādāti gadījumos, ja Lietotājs nomās no Īpašnieka inventāru vai Lietotājs tiks iesaistīts jebkādā incidentā (cietīs negadījumā, izraisīs negadījumu vai būs negadījuma liecinieks) Personas dati tiks izmantoti lai nodrošinātu kontroli par Īpašnieka inventāra izmantošanu un noskaidrojot incidentu apstākļus. Personas dati var tikt nodoti pakalpojumu kvalitāti kontrolējošām institūcijām, kā arī tiesai vai tiesību aizsardzības iestādēm, ja tas būs nepieciešams, noskaidrot pakalpojuma sniegšanas laikā notikuša incidenta apstākļus. Personas dati tiks saglabāti 12 mēnešus pēc pakalpojuma sniegšanas. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Eiropas parlamenta un Padomes regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkti, jo apstrāde ir vajadzīga Līguma izpildei un pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (jo nepieciešams konkrēto datu subjektu informēt par pakalpojuma lietošanas noteikumiem un saglabāt pierādījumus par to, ka datu subjekts apņēmies lietošanas noteikumus ievērot), kā arī apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Īpašnieku attiecināmu juridisku pienākumu (nodrošināt, ka tiek saglabāti pierādījumi par iespējama incidenti apstākļiem).

Datu pārzinis: SIA ”Olimpiskais centrs “Ventspils””, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV – 3601, e-pasts: .  

10.2. Ar šo Līgumu Lietotājs un persona, uz kuru attiecas šis Līgums, dod piekrišanu Īpašniekam vai tā pilnvarotai trešajai personai veikt savu personas datu apstrādi fotogrāfijas, video un citu skaņu un vizuālās informācijas ierakstu veidā. Šāda datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu Trasē kārtību.

10.3. Īpašnieks un tā pilnvarota trešā persona fizisko personu datus apstrādā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

10.4. Īpašnieka apsaimniekotajās sporta un atpūtas bāzēs informācijas atklātības nodrošināšanai un ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem, publicitātei, mārketingam un intervijām, var tikt veikta fotografēšana, video vai audiovizuāla fiksācija. Fotoattēli un video var tikt izvietoti Ventspils valstspilsētas pašvaldības portālā un SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” mājas lapās, drukātajos izdevumos, kā arī pašvaldības un Olimpiskā centra “Ventspils” kontos sociālajā tīklā Facebook.com, Twitter.com, Draugiem.lv un Instagram.com.

Lietotājam ir tiesības pieprasīt neizmantot vai dzēst, ja tas ir tehniski iespējams, minēto fiksāciju ar Jūsu personas datiem. Datu pārzinis: SIA ”Olimpiskais centrs “Ventspils””, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV – 3601, e-pasts: olimps(abols)ventspils.lv">

 

Noteikumi elektroniskā formātā pieejami ŠEIT.